برخی بازی های ساخته شده با گیم میکرتوسط دوستان گرامی

قلمرو فرماندهی(نبرد آنلاین)

قلمرو فرماندهی(نبرد آنلاین)

سازنده : توحید فتحی حبشی

پرداخت درون برنامه ای

آخرین بازمانده

آخرین بازمانده

سازنده : گروه تیرنام

پرداخت درون برنامه ای

مدیر تلویزیون

مدیر تلویزیون

سازنده : گروه تیرنام

پرداخت درون برنامه ای

بازی رئیس جمهور

بازی رئیس جمهور

سازنده : گروه تیرنام

پرداخت درون برنامه ای

آخرین نبرد: شلیک نهایی (آنلاین)‬‎

آخرین نبرد: شلیک نهایی (آنلاین)‬‎

سازنده : علی جهاندیده

پرداخت درون برنامه ای

دنیای اساطیر - آنلاین

دنیای اساطیر - آنلاین

سازنده : بازی های اکسین

پرداخت درون برنامه ای

متجاوزان

متجاوزان

سازنده : استودیوی بازی سازی رعد

رایگان

مختصات

مختصات

سازنده : استودیوی بازی سازی رعد

رایگان

بازی دوز

بازی دوز

سازنده : گروه اسپیتا

رایگان

بازی MR Goal

بازی MR Goal

سازنده :رفتن به بالا